Máy Tạo Ion & Lọc Khí

FP-S42V-L So sánh
• Lọc đến 99% bụi siêu mịn từ 0.1µm, tích hợp AIoT
• Mật độ ion: 7000 ion/cm³
• Diện tích phòng đề xuất: <30 m²
FP-S40V-T/W So sánh
• Lọc đến 99% bụi siêu mịn từ 0.1µm
• Mật độ ion: 7000 ion/cm³
• Diện tích phòng đề xuất: <30 m²
FX-S120V-H/W So sánh
• Lọc đến 99% bụi siêu mịn từ 0.02µm
• Mật độ ion: 25000 ion/cm³
• Diện tích phòng đề xuất: < 84 m²
KI-N50V-W So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 38 m²
KI-N40V-W So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 28 m²
KI-N40V-H So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 28 m²
IG-NX2E-B So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Thể tích sử dụng: < 3,6m³
IG-NX2E-A So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Thể tích sử dụng: < 3,6m³
IG-NX2E-W So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Thể tích sử dụng: < 3,6m³
KI-L80V-T So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 62m²
KI-L60V-W So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 50 m²
FP-J50V-H So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 7,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 50 m²
FP-J30E-P So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 7,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 23m²
FP-JM40V-B So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 7,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 30 m²
FP-JM30V-B So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 7,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 23 m²
IG-GC2E-N So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Chế độ làm sạch nhanh
IG-GC2E-P So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Chế độ làm sạch nhanh
IG-GC2E-B So sánh
•Loại bỏ đến 99% virus, vi khuẩn, mùi hôi
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Chế độ làm sạch nhanh