J-Inverter có PCI

AH-XP18YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
2HP
AH-XP13YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
AH-XP10YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP