J-Inverter có PCI

2HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP18YMW Compare
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
2HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP13YMW Compare
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10YMW Compare
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP