Máy Photocopy Đa Chức Năng

BP-70M65 Compare
•Tốc độ in: 65 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-70M55 Compare
•Tốc độ in: 55 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-70M45 Compare
•Tốc độ in: 45 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 14 giây
MX-6071 Compare
•Tốc độ in: 60 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 31 giây.
MX-5071 Compare
•Tốc độ in: 50 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 31 giây.
MX-4061 Compare
•Tốc độ in: 40 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 20 giây.
MX-3061 Compare
•Tốc độ in: 30 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 20 giây.
MX-6051 Compare
•Tốc độ in: 50 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 31 giây.
MX-5051 Compare
•Tốc độ in: 50 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 31 giây.
MX-2651 Compare
•Tốc độ in: 26 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 20 giây.
MX-M7570 Compare
•Tốc độ in: 75 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Bộ nhớ: 5 GB (copy/print shared); 500 GB HDD.
MX-M6570 Compare
•Tốc độ in: 65 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Bộ nhớ: 5 GB (copy/print shared); 500 GB HDD.
MX-M1206 Compare
•Tốc độ in: 120 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 200 giây.
MX-M1056 Compare
•Tốc độ in: 105 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Bộ nhớ: 6 GB (copy/print shared); 1 TB HDD.
MX-M6071 Compare
•Tốc độ in: 60 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 18 giây.
MX-M5071 Compare
•Tốc độ in: 50 trang/phút.
•Thời gian khởi động máy: 16 giây.
•Bộ nhớ: 5 GB (copy/print shared).
MX-M4071 Compare
•Tốc độ in: 40 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Bộ nhớ: 5 GB (copy/print shared).
MX-M6051 Compare
•Tốc độ in: 60 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Bộ nhớ: 5 GB (copy/print shared).
MX-M4051 Compare
•Tốc độ in: 40 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Bộ nhớ: 5 GB (copy/print shared).
BP-30M31 Compare
•Tốc độ in: 31 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 19 giây.