Tạo ion cho xe hơi

IG-NX2E-B Compare
•3 cấp Cao/TB/Thấp
•Chế độ làm sạch nhanh
•Plasmacluster ion
IG-NX2E-A Compare
•3 cấp Cao/TB/Thấp
•Chế độ làm sạch nhanh
•Plasmacluster ion
IG-NX2E-W Compare
•3 cấp Cao/TB/Thấp
•Chế độ làm sạch nhanh
•Plasmacluster ion
IG-DC2E-B Compare
•Vừa vặn ngăn để ly
•Hẹn giờ tắt
•Plasmacluster ion mật độ cao
IG-GC2E-P Compare
•Thể tích sử dụng < 3.6m³
•Vừa vặn ngăn để ly
IG-GC2E-B Compare
•Thể tích sử dụng < 3.6m³
•Vừa vặn ngăn để ly

Ion Generator

THE PLASMACLUSTER IONS GENERATOR FOR CAR IG-GC2E-N (3.6m3) Compare