Dòng B

60L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B604RCSV-BK Compare
•Dung tích 60L
•Công suất 2400W
•Xiên quay và đối lưu
60L
46L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B46RCSV-BK Compare
•Dung tích 46L
•Công suất 2000W
•Xiên quay và đối lưu
46L
30L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B30RCV-BK Compare
•Dung tích 30L
•Công suất 1500W
•Xiên quay và đối lưu
30L
25L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B25RCV-BK Compare
•Dung tích 25L
•Công suất 1500W
•Xiên quay và đối lưu
25L
70L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B704RCSV-BK Compare
•Dung tích 70L
•Công suất 2400W
•Xiên quay và đối lưu
70L
42L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-B42RCSV-BK Compare
•Dung tích 42L
•Công suất 2000W
•Xiên quay và đối lưu
42L