Thiết Bị Văn Phòng

BP-50C55 Compare
•Tốc độ in: 55 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-50C45 Compare
•Tốc độ in: 45 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 16 giây
BP-50C36 Compare
•Tốc độ in: 36 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 16 giây
BP-50C31 Compare
•Tốc độ in: 31 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 18 giây
BP-50C26 Compare
•Tốc độ in: 26 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 18 giây
BP-60C45 Compare
•Tốc độ in: 45 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 16 giây
BP-60C36 Compare
•Tốc độ in: 36 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 16 giây
BP-60C31 Compare
•Tốc độ in: 31 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 18 giây
BP-70C65 Compare
•Tốc độ in: 65 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-70C55 Compare
•Tốc độ in: 55 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-70C45 Compare
•Tốc độ in: 45 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 16 giây
BP-50M65 Compare
•Tốc độ in: 65 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-50M55 Compare
•Tốc độ in: 55 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-50M45 Compare
•Tốc độ in: 45 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 14 giây
BP-50M31 Compare
•Tốc độ in: 31 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 13 giây
BP-70M65 Compare
•Tốc độ in: 65 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-70M55 Compare
•Tốc độ in: 55 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-70M45 Compare
•Tốc độ in: 45 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 14 giây