Tạo ion, lọc khí kết hợp AIoT

FP-S42V-L Compare
• Lọc đến 99% bụi siêu mịn từ 0.1µm, tích hợp AIoT
• Mật độ ion: 7000 ion/cm³
• Diện tích phòng đề xuất: <30 m²

Air Purifier Ion Generator with AIoT

KI-N50V-W Compare
•Captures 0.3μm tiny particle up to 99,97%
•Ion density: 25,000 ions/cm³
•Recommended area: < 38 m²
KI-N40V-W Compare
•Captures 0.3μm tiny particle up to 99,97%
•Ion density: 25,000 ions/cm³
•Recommended area: < 28 m²
KI-N40V-H Compare
•Captures 0.3μm tiny particle up to 99,97%
•Ion density: 25,000 ions/cm³
•Recommended area: < 28 m²
KI-L80V-T Compare
•Captures 0.3μm tiny particle up to 99,97%
•Ion density: 25,000 ions/cm³
•Recommended area: < 62m²
KI-L60V-W Compare
•Captures 0.3μm tiny particle up to 99,97%
•Ion density: 25,000 ions/cm³
•Recommended area: < 50m²
FP-J50V-H Compare
•Captures 0.3μm tiny particle up to 99,97%
•Ion density: 7,000 ions/cm³
•Recommended area: < 50 m²
FP-J80EV-H Compare
•Captures 0.3μm tiny particle up to 99,97%
•Ion density: 25,000 ions/cm³
•Recommended area: < 62 m²