Tạo ion lọc khí & tạo ẩm

KI-N50V-W So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 38 m²
KI-N40V-W So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 28 m²
KI-N40V-H So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 28 m²
KI-L80V-T So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 62m²
KI-L60V-W So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 25,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 50 m²
KC-F30EV-W So sánh
•Lọc đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm
•Mật độ ion: 7,000 ion/cm³
•Diện tích phòng đề xuất: < 21m²