Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

1. GIỚI THIỆU

1.1. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam và các công ty liên kết (sau đây gọi chung là “SVN”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Chúng tôi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của pháp luật Việt Nam (“luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân”) và cam kết tôn trọng đến các quyền riêng tư của Khách hàng khi truy cập vào trang web vn.sharp của chúng tôi (“Trang Web”) và sử dụng các dịch vụ trên Trang Web. Chính sách này được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc lưu giữ về bạn.

1.2. Dữ liệu cá nhân nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không và bất kể dưới dạng thông tin ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự, về một cá nhân mà thông qua đó có thể giúp xác định được danh tính của một cá nhân cụ thể, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có thể hoặc có khả năng tiếp cận được (ví dụ: họ tên, số điện thoại, email v.v.)

1.3. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân nghĩa là các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân và được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực trong từng thời điểm.

1.4. Để sử dụng các dịch vụ hoặc truy cập vào Trang Web, bạn phải đọc và chấp nhận tất cả các điều kiện và điều khoản trong, được liên kết với, Chính sách này và bạn phải đồng ý việc xử lý Dữ liệu cá nhân như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin này.

1.5. SVN bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh các điều khoản trong Chính sách bảo mật của mình và sẽ thông báo cho bạn, trong trường hợp cần thiết, bao gồm cả thông qua việc đăng tải những thay đổi hoặc điều chỉnh đó trên Trang Web của chúng tôi.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB, BẠN ĐƯA RA SỰ XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CHẤP NHẬN CÁC PHƯƠNG PHÁP, YÊU CẦU ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VÀ THEO ĐÂY BẠN ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO CHÚNG TÔI THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG ĐÂY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI HOẶC DƯỚI ĐỘ TUỔI PHÁP LÝ (“ĐỘ TUỔI PHÁP LÝ”) ĐỂ ĐƯA RA SỰ ĐỒNG Ý DƯỚI ĐÂY THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HIỆN HÀNH, BẠN PHẢI CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP VÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP ĐÓ PHẢI ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY VÀ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC ĐỒNG Ý ĐÓ. NẾU BẠN KHÔNG BIẾT VỀ ĐỘ TUỔI PHÁP LÝ, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CHO ĐẾN KHI BẠN YÊU CẦU SỰ TRỢ GIÚP TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP.

 

2. THU THẬP THÔNG TIN, DỮ LIỆU CÁ NHÂN

2.1. Chúng tôi sẽ/có thể thu thập Dữ liệu cá nhân về bạn khi: - Bạn truy cập vào Trang Web, đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ trên Trang Web của chúng tôi, hoặc mở tài khoản với chúng tôi, hoặc thực hiện các giao dịch thông qua dịch vụ. - Bạn liên hệ, tương tác với chúng tôi như thông qua cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, gặp gỡ trực tiếp, điền vào form mẫu theo yêu cầu, thông qua các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, fanpage của chúng tôi và email. - Bạn liên kết thông tin tài khoản người dùng của mình thông qua tài khoản mạng xã hội của bạn phù hợp với các chính sách của nhà cung cấp của các mạng xã hội đó. Trường trường hợp đó, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về bạn mà bạn đã cung cấp cho các nhà cung cấp mạng xã hội đó tuân theo chính sách của họ, và chúng tôi sẽ quản lý và xử lý thông tin của bạn theo quy định tại chính sách bảo mật này. - Bạn cấp quyền chia sẻ, thông báo trên thiết bị của bạn để chia sẻ thông tin với Trang Web của chúng tôi. - Bạn tham gia các chương trình, cuộc thi do chúng tôi tổ chức hoặc gửi phản hồi, khiếu nại cho chúng tôi, hoặc gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi với bất kỳ lý do gì.

2.2. Các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: - Họ tên; - Ngày sinh; - Địa chỉ email; - Số điện thoại; - Địa chỉ (có thể là địa chỉ giao hàng hoặc địa chỉ khác); - Giới tính; - Thông tin tài khoản ngân hàng; - Thông tin thiết bị; - Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video; - Thông tin về giấy tờ tùy thân như CMND/CCCD/Hộ chiếu; - Thông tin về các giao dịch, thanh toán, lịch sử tìm kiếm, quảng cáo, tương tác với các nội dung hiển thị trên Trang Web; - Các thông tin khác về bạn hoặc thiết bị của bạn hoặc việc sử dụng dịch vụ của bạn mà bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi.

2.3. Khách hàng tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp trên Trang Web hoặc thông qua các dịch vụ. Bạn theo đây đồng ý cung cấp chính xác các thông tin và không gây hiểu lầm hoặc cung cấp các thông tin vi phạm pháp luật, đồng thời, Khách hàng sẽ thông báo, cập nhật cho chúng tôi khi có sự thay đổi các thông tin này. Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp các tài liệu cần thiết để xác minh các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép.

2.4. Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp các dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác cho chúng tôi (ví dụ, cung cấp thông tin của một người bạn để nhận hàng), thì đối với các trường hợp đó, bạn đồng ý, xác nhận và đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của cá nhân đó để chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu theo các quy định tại chính sách bảo mật này.

2.5. Khách hàng có thể không cung cấp một số thông tin, dữ liệu theo yêu cầu của chúng tôi (đối với những thông tin không bắt buộc).

2.6. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập các dữ liệu trên, bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu, hạn chế việc xử lý dữ liệu theo các điều kiện quy định tại Mục 3 bên dưới và không tham gia vào các hoạt động thu thập dữ liệu như nêu trên. Tuy nhiên, Khách hàng vui lòng lưu ý rằng việc thực hiện các quyền này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng các dịch vụ hay thậm chí không thể sử dụng dịch vụ và/hoặc Trang Web.

 

3. QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG

3.1. Cung cấp thông tin Khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp chi tiết các dữ liệu cá nhân của mình mà chúng tôi đã thu thập bằng cách gửi email đến chúng tôi theo thông tin liên hệ tại Mục 15 Chính sách này.

3.2. Rút lại sự đồng ý Khách hàng có thể rút lại sự đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, xử lý Dữ liệu cá nhân, bao gồm yêu cầu xóa, không tiết lộ, sử dụng, hạn chế sử dụng Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang kiểm soát. Việc rút lại sự cho phép này của bạn đồng nghĩa bạn có thể sẽ không thể sử dụng các dịch vụ hoặc truy cập vào Trang Web của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email theo thông tin liên hệ tại Mục 15 Chính sách này.

3.3. Sửa đổi, điều chỉnh Dữ liệu cá nhân Nếu bạn đã đăng ký tài khoản với chúng tôi thông qua Trang Web, bạn có thể tự mình truy cập và sửa đổi dữ liệu đã cung cấp cho và lưu trữ bởi chúng tôi thông qua mục Tài Khoản trên Trang Web. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi thông qua Trang Web, bạn có thể gửi thư (bằng văn bản) tới địa chỉ hoặc email nêu tại Mục 15 Thông tin liên hệ của Chính sách này.

3.4. Thời gian phản hồi yêu cầu Khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện những hành động thích hợp trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của Khách hàng theo các quy định được nêu trong Chính sách bảo mật này và theo quy định của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp việc yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn phát sinh các chi phí như chi phí in, sao, chụp, chi phí bưu chính, fax (nếu có) hoặc một khoản chi phí hợp lý được tính bởi chúng tôi để giải quyết và xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ gửi bạn bảng tính toán các chi phí bằng văn bản và các chi phí này có thể được yêu cầu thanh toán trước khi chúng tôi đáp ứng yêu cầu của bạn. Trong trường hợp các chi phí này không được thanh toán đúng hạn, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối đáp ứng yêu cầu của bạn.

 

4. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho các mục đích sau:

 Để cung cấp các dịch vụ bao gồm các giao dịch giữa bạn với chúng tôi hoặc giao dịch giữa bạn và bên thứ ba (bên vận chuyển) thông qua việc sử dụng dịch vụ;

 Để thực hiện các hoạt động sau bán hàng (như sửa chữa, bảo hành sản phẩm, xác minh thiết bị, liên hệ giải đáp thắc mắc, khiếu nại của bạn hay các hỗ trợ khác);

 Để quản lý, điều hành, việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào Trang Web của chúng tôi; để đánh giá, phân tích hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh, tăng trải nghiệm khách hàng của bạn, để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, nghiên cứu nhu cầu thị trường, lấy ý kiến khảo sát dịch vụ, lấy ý kiến của bạn về sản phẩm, dịch vụ;

 Để cung cấp quảng cáo, khuyến mại hoặc các ưu đãi có thể khiến bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi hoặc các dịch vụ của các bên thứ ba trên các Trang Web của chúng tôi hay trên các Trang Web của bên thứ ba mà chúng tôi có thể hợp tác hoặc liên kết. Bạn cũng có thể từ chối nhận tin tiếp thị, quảng cáo này theo cách thức hủy/từ chối nhận tiếp thị, quảng cáo trong các tài liệu tiếp thị điện tử.

 Để cung cấp quảng cáo, khuyến mại và ưu đãi, thực thi các chương trình marketing thông qua email, trực tiếp, thông báo đẩy trên thiết bị hoặc tin nhắn SMS hoặc các phương thức liên lạc khác;

 Để liên hệ, trả lời, xử lý các yêu cầu, thắc mắc hay bình luận của bạn trên Trang Web hoặc các trang mạng xã hội của chúng tôi mà bạn tương tác hoặc thông qua các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, văn bản, email, fax, hoặc thư từ. Trường hợp chúng tôi liên hệ với bạn thông qua thư từ (gửi bằng bưu điện) bạn xác nhận và đồng ý rằng thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ trên phong bì/bao thư;

 Để tuân thủ và thực hiện các thủ tục tố tụng, yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật hiện hành và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các chính sách của chúng tôi bao gồm cả chính sách bảo mật này. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của tòa án hoặc của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào đối với chúng tôi để tuân thủ các quy định pháp luật.

 Để đảm bảo an toàn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bạn hoặc người khác trong các trường hợp cần thiết;

 Để kiểm tra, điều tra, đáp ứng, hoặc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo các quy định của pháp luật hiện hành;

 Để lưu trữ, sao lưu dữ liệu theo quy định của pháp luật hiện hành;

 Các mục đích khác mà chúng tôi thông báo cho bạn và có được sự đồng ý của bạn vào từng thời điểm.

 

5. BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

5.1. Theo các yêu cầu của luật hiện hành, chúng tôi thực hiện và áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm cả biện pháp bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật, như sao lưu dữ liệu qua hệ thống lưu trữ độc lập, cài đặt giao thức SSL, mã hóa dữ liệu, sử dụng tường lửa (firewall) từ các nhà cung cấp chuyên nghiệp hay cài đặt các phần mềm chống virus trên các máy chủ. Chỉ các nhân sự có quyền truy cập mới được truy cập vào hệ thống bảo mật. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương pháp truyền dẫn nào trên internet hoặc một hệ thống nào là hoàn toàn an toàn.

5.2. Chúng tôi nghiêm túc thực hiện các quy định về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và chỉ xử lý các dữ liệu cá nhân đó trong phạm vi mà pháp luật cho phép và trong phạm vi mục đích được nêu tại chính sách bảo mật này.

5.3. Chúng tôi sẽ thực hiện lưu trữ các dữ liệu cá nhân theo các quy định của luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật có liên quan. Chúng tôi có thể, khi chúng tôi có lý do hợp lý, xóa hoặc hủy dữ liệu cá nhân của bạn khi:

5.3.1. Nhận thấy không còn cần thiết cho mục đích thu thập hoặc mục đích thu thập dữ liệu không còn;

5.3.2. Dữ liệu cá nhân được yêu cầu xóa theo quy định của pháp luật; Trong trường hợp bạn rút lại sự đồng ý hoặc bạn ngừng sử dụng dịch vụ/truy cập Trang Web hoặc quyền sử dụng Trang Web/dịch vụ của bạn bị chấm dứt với bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ không xóa ngay mà có thể tiếp tục lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn và xử lý theo các quy định của chính sách bảo mật này và theo các quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi cũng có thể xóa, hủy dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật trong từng trường hợp cụ thể mà không cần phải thông báo cho bạn.

5.4. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được kiểm soát và xử lý bởi: Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam (SVN);

 

6. THÔNG TIN ĐƯỢC THU NHẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

Đối với Trang Web có sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích website (như lượt truy cập, địa chỉ IP, lịch sử truy cập) được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google sẽ thu thập các thông tin này (thông qua tập tin cookies) và sử dụng chúng để đánh giá việc bạn sử dụng Trang Web hoặc ghi nhớ thông tin tài khoản đăng nhập (tên tài khoản và mật khẩu) cho các lần sau, và việc thu thập và xử lý các thông tin này sẽ được điều chỉnh theo các điều khoản và chính sách được công bố của Google. Xin lưu ý rằng, chúng tôi sẽ không thu thập dữ liệu cá nhân của bạn bằng cookies.

 

7. TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Các dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các tổ chức dưới đây và cho một hoặc các mục đích được nêu ở trên:

 Công ty mẹ, công ty con và các công ty liên kết của chúng tôi;

 Các nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ, bên cung cấp dịch vụ vận chuyển và các bên thứ ba mà chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi (các “Bên thứ ba”). Các bên này có thể là, bao gồm nhưng không giới hạn nhà cung cấp dịch vụ quản trị, vận hành; bên cung cấp dịch vụ quảng cáo và truyền thông; bên cung cấp dịch vụ giao nhận, chuyển phát, bưu chính; bên cung cấp dịch vụ viễn thông; bên cung cấp dịch vụ thanh toán. Theo đó, các dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được quản lý và xử lý theo chính sách bảo mật của các Bên thứ ba mà bạn đã đồng ý. Bạn đồng ý và xác nhận bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc chấp nhận của bạn hay việc sử dụng dịch vụ của Bên thứ ba sẽ được chuyển đến bên có tên trong chính sách bảo mật được áp dụng;

 Các bên mà chúng tôi hợp tác hoặc liên kết để thực hiện các chương trình marketing, khuyến mại và ưu đãi cho bạn;

 Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu pháp lý của các cơ quan này theo quy định của pháp luật và theo chính sách bảo mật này;

 Các tổ chức mà được hình thành hoặc được thừa kế, kế nhiệm từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, tái cơ cấu, chuyển nhượng, mua lại, giải thể hoặc bán trong trường hợp phá sản;

 Các bên thứ ba có thể thu thập thông tin từ các mục đích nêu trên và các bên đó sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích của họ.

 

8. CHUYỂN THÔNG TIN RA NƯỚC NGOÀI

Các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được có thể sẽ được chuyển ra nước ngoài để phục vụ cho một hay các mục đích nêu tại Chính sách bảo mật này. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành.

 

9. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

9.1. Chúng tôi sẽ không thu thập và/hoặc không cố ý thu thập và lưu giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của trẻ em dưới 13 tuổi. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em dưới 13 tuổi vui lòng giám sát và đảm bảo dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi không được cung cấp cho chúng tôi.

9.2. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của trẻ em từ 13 tuổi trở lên và được giám hộ bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải đảm bảo rằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của trẻ em từ 13 tuổi trở lên đã có sự đồng ý của trẻ em đó và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải đồng ý với việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em từ 13 tuổi trở lên theo các quy định và chịu sự điều chỉnh của chính sách bảo mật này.

9.3. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, chúng tôi sẽ không cho phép và khóa bất kỳ tài khoản nào, đồng thời, xóa các dữ liệu cá nhân của trẻ em liên quan nếu:

9.3.1. Dữ liệu cá nhân của trẻ em đó thuộc trường hợp quy định tại Mục 9.1;

9.3.2. Không có được sự đồng ý của trẻ em đó và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp;

9.3.3. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em;

9.3.4. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có căn cứ cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

 

10. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

10.1. Chúng tôi không đảm bảo việc bảo mật dữ liệu cá nhân và/hoặc các thông tin khác mà bạn cung cấp cho các bên thứ ba thông qua các đường dẫn trang web, ứng dụng được hiển thị trên Trang Web hoặc được dẫn tới Trang Web của chúng tôi, vì chúng tôi không kiểm soát các trang web, ứng dụng đó, ngay cả khi các bên thứ ba đó liên kết và hợp tác với chúng tôi. Do đó, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với nghĩa vụ bảo mật thông tin của các bên thứ ba đó đối với các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho họ.

10.2. Khi bạn cho phép người dùng khác sử dụng tài khoản của mình để sử dụng các dịch vụ hoặc truy cập vào Trang Web của chúng tôi (“Người dùng khác”), Người dùng khác đó chỉ được phép sử dụng các dịch vụ hoặc truy cập vào Trang Web khi đồng ý với các điều khoản trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào nếu việc sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào Trang Web của Người dùng khác mà không đồng ý với chính sách bảo mật thông tin này.

 

11. SỰ TÁCH BIỆT

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Chính sách bảo mật này bị coi hoặc trở nên là bất hợp pháp, vô hiệu hay không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ được xem là có thể bị tách khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại cũng như sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và hiệu lực thi hành của các điều khoản còn lại đó.

 

12. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Chính sách bảo mật này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 

13. NGÔN NGỮ

Chính sách bảo mật này có thể được lập thành cả hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt. Cả hai bản đều có giá trị ngang nhau. Trong trường hợp có sự không nhất quán trong việc diễn giải giữa hai ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

14. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

14.1. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của Chính sách bảo mật này với mục đích bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn được tốt hơn hoặc để đáp ứng với bất kỳ sự thay đổi nào trong các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được. Khách hàng được khuyến khích kiểm tra nội dung của Chính sách bảo mật này mỗi lần trước khi sử dụng Trang Web này.

14.2. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn biết, khi thấy cần thiết, về các nội dung thay đổi bằng cách đăng tải trên Trang Web và trong phạm vi pháp luật cho phép, các dữ liệu cá nhân được thu thập (bao gồm cả các dữ liệu cá nhân đã được thu thập trước đó) sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật được thay đổi.

14.3. Bất kể quy định tại Khoản

14.2, nếu các nội dung thay đổi được yêu cầu phải có sự đồng ý của khách hàng và thông báo trước theo luật, sự đồng ý của khách hàng sẽ được lấy bằng các phương pháp do chúng tôi chỉ định hoặc sẽ có thông báo trước.

 

15. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại, thắc mắc hoặc yêu cầu nào về các nội dung trong Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Hotline: 1800-1599 (miễn phí)

Email: callcenter@svn.sharp-world.com

Zalo CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SHARP : 0523418499

Hoặc, bạn có thể gửi thư đến địa chỉ:

Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam

Địa chỉ: T5-B03.07 & T5-B03.09, Lầu 3 Masteri Thảo Điền, 159 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, T.P Thủ Đức, T.P Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Ngày cập nhật: 13 tháng 07 năm 2023

Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 17/07/2023.