Cơ căn bản

20L Cơ căn bản R-209VN-SK So sánh
•Dung tích 20L.
•6 mức công suất
20L
20L Cơ căn bản R-208VN-WS So sánh
•Dung tích 20L.
•6 mức công suất
20L
20L Cơ căn bản R-207VN-SL So sánh
•Dung tích 20L.
•6 mức công suất
20L
20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-202VN-S So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
20L
22L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-21A1(S)VN So sánh
•Dung tích 22L5 mức công suất
•5 mức công suất.
22L
20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-201VN-W So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
20L
22L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-20A1(S)VN So sánh
•Dung tích 22L5 mức công suất
•5 mức công suất
22L
20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-205VN-S So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
20L
20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-203VN-M So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
20L
23L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-32A2VN-S So sánh
•Dung tích 23L6 mức công suất
•Công suất 900W.
•6 mức công suất.
23L
23L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-31A2VN-S So sánh
•Dung tích 23L6 mức công suất
•Công suất 900W
•6 mức công suất
23L