Copy màu

BP-50C55 So sánh
•Tốc độ in: 55 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-50C45 So sánh
•Tốc độ in: 45 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 16 giây
BP-50C36 So sánh
•Tốc độ in: 36 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 16 giây
BP-50C31 So sánh
•Tốc độ in: 31 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 18 giây
BP-50C26 So sánh
•Tốc độ in: 26 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 18 giây
BP-60C45 So sánh
•Tốc độ in: 45 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 16 giây
BP-60C36 So sánh
•Tốc độ in: 36 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 16 giây
BP-60C31 So sánh
•Tốc độ in: 31 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 18 giây
BP-70C65 So sánh
•Tốc độ in: 65 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-70C55 So sánh
•Tốc độ in: 55 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 15 giây
BP-70C45 So sánh
•Tốc độ in: 45 trang/phút
•Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 inch
•Thời gian khởi động: 16 giây
MX-6071 So sánh
•Tốc độ in: 60 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 31 giây.
MX-5071 So sánh
•Tốc độ in: 50 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 31 giây.
MX-4061 So sánh
•Tốc độ in: 40 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 20 giây.
MX-3061 So sánh
•Tốc độ in: 30 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 20 giây.
MX-6051 So sánh
•Tốc độ in: 50 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 31 giây.
MX-5051 So sánh
•Tốc độ in: 50 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 31 giây.
MX-2651 So sánh
•Tốc độ in: 26 trang/phút.
•Màn hình điều khiển LCD màu cảm ứng.
•Thời gian khởi động máy: 20 giây.